surya upnishad/ सूर्य उपनिषद्

अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः .ब्रह्मा ऋषिः .गायत्री छन्दः . आदित्यो देवता .हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजम् .हृल्लेखा शक्तिः .वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम् .चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे विनियोगः

षट्स्वरारूढेन बीजेन षडगं रक्ताम्बुजसंस्थितम् .सप्ताश्वरथिनंहिरण्यवर्णं चतुर्भुजंपद्मद्वयाभयवरदहस्तंकालचक्रप्रणेतारंश्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः

ॐ भूर्भुवःसुवः . ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि . धियो यो नः प्रचोदयात्

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च . सूर्याद्वै खल्विमानिभूतानि जायन्ते .सूर्याद्यज्ञः पर्जन्योऽन्नमात्मा नमस्ते आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्तासि . त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि .त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि .त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि . त्वमेवप्रत्यक्षमृगसि .त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि .त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि .त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि .त्वमेव सर्वं छन्दोऽसि

आदित्याद्वायुर्जायते . आदित्याद्भूमिर्जायते . आदित्यादापोजायन्ते .आदित्याज्ज्योतिर्जायते .आदित्याद्व्योम दिशो जायन्ते . आदित्याद्देवाजायन्ते .आदित्याद्वेदा जायन्ते .आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति .असावादित्यो ब्रह्म . आदित्योऽन्तःकरणमनोबुद्धिचित्ताहङ्काराः . आदित्यो वैव्यानःसमानोदानोऽपानः प्राणः

.आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षूरसनघ्राणाः . आदित्योवैवाक्पाणिपादपायूपस्थाः .आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः . आदित्योवैवचनादानागमनविसर्गानन्दाः . आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानानमय आदित्यः .

नमो मित्रायभानवेमृत्योर्मा पाहि .भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः .

सूर्याद्भवन्तिभूतानिसूर्येण पालितानि तु .सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च .चक्षुर्नोदेवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः .चक्षुर्धाता दधातु नः .

आदित्यायविद्महे सहस्रकिरणायधीमहि . तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् .

सविता पश्चात्तात्सवितापुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात् .सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः .

ॐइत्येकाक्षरं ब्रह्म . घृणिरिति द्वे अक्षरे . सूर्यइत्यक्षरद्वयम् .आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि .एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः ॐ घृणी सूर्य आदित्य .

यःसदाहरहर्जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति .

सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधिभयात्प्रमुच्यते .अलक्ष्मीर्नश्यति .अभक्ष्यभक्षणात्पूतो भवति .अगम्यागमनात्पूतो भवति . पतितसम्भाषणात्पूतोभवति .असत्सम्भाषणात्पूतो भवति .मध्याह्ने सूर्याभिमुख पठेत् .सद्योत्पन्नपञ्चमहापातकात्प्रमुच्यते .सैषां सावित्रीं विद्यां नकिञ्चिदपि नकस्मैचित्प्रशंसयेत् य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवाञ्जायते .पशून्विन्दति .वेदार्थं लभते .त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति . योहस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति य एवं वेद ..इत्युपनिषत् ..

हरिः ॐ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: