A rambling talk on the śaiva mantra tradition

Source: A rambling talk on the śaiva mantra tradition

Advertisements

Saraswati stotra by Rishi Agastya

या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।
या ब्रह्माच्युत शङ्करप्रभृतिभिर्देवैस्सदा पूजिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाड्यापहा ॥ 1 ॥

दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभै रक्षमालान्दधाना
हस्तेनैकेन पद्मं सितमपिच शुकं पुस्तकं चापरेण ।
भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमानाज़्समाना
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥ 2 ॥

सुरासुरैस्सेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका ।
विरिञ्चिपत्नी कमलासनस्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा ॥ 3 ॥

सरस्वती सरसिजकेसरप्रभा तपस्विनी सितकमलासनप्रिया ।
घनस्तनी कमलविलोललोचना मनस्विनी भवतु वरप्रसादिनी ॥ 4 ॥

सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥ 5 ॥

सरस्वति नमस्तुभ्यं सर्वदेवि नमो नमः ।
शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः ॥ 6 ॥

नित्यानन्दे निराधारे निष्कलायै नमो नमः ।
विद्याधरे विशालाक्षि शुद्धज्ञाने नमो नमः ॥ 7 ॥

शुद्धस्फटिकरूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः ।
शब्दब्रह्मि चतुर्हस्ते सर्वसिद्ध्यै नमो नमः ॥ 8 ॥

मुक्तालङ्कृत सर्वाङ्ग्यै मूलाधारे नमो नमः ।
मूलमन्त्रस्वरूपायै मूलशक्त्यै नमो नमः ॥ 9 ॥

मनोन्मनि महाभोगे वागीश्वरि नमो नमः ।
वाग्म्यै वरदहस्तायै वरदायै नमो नमः ॥ 10 ॥

वेदायै वेदरूपायै वेदान्तायै नमो नमः ।
गुणदोषविवर्जिन्यै गुणदीप्त्यै नमो नमः ॥ 11 ॥

सर्वज्ञाने सदानन्दे सर्वरूपे नमो नमः ।
सम्पन्नायै कुमार्यै च सर्वज्ञे ते नमो नमः ॥ 12 ॥

योगानार्य उमादेव्यै योगानन्दे नमो नमः ।
दिव्यज्ञान त्रिनेत्रायै दिव्यमूर्त्यै नमो नमः ॥ 13 ॥

अर्धचन्द्रजटाधारि चन्द्रबिम्बे नमो नमः ।
चन्द्रादित्यजटाधारि चन्द्रबिम्बे नमो नमः ॥ 14 ॥

अणुरूपे महारूपे विश्वरूपे नमो नमः ।
अणिमाद्यष्टसिद्धायै आनन्दायै नमो नमः ॥ 15 ॥

ज्ञान विज्ञान रूपायै ज्ञानमूर्ते नमो नमः ।
नानाशास्त्र स्वरूपायै नानारूपे नमो नमः ॥ 16 ॥

पद्मजा पद्मवंशा च पद्मरूपे नमो नमः ।
परमेष्ठ्यै परामूर्त्यै नमस्ते पापनाशिनी ॥ 17 ॥

महादेव्यै महाकाल्यै महालक्ष्म्यै नमो नमः ।
ब्रह्मविष्णुशिवायै च ब्रह्मनार्यै नमो नमः ॥ 18 ॥

कमलाकरपुष्पा च कामरूपे नमो नमः ।
कपालिकर्मदीप्तायै कर्मदायै नमो नमः ॥ 19 ॥

सायं प्रातः पठेन्नित्यं षण्मासात्सिद्धिरुच्यते ।
चोरव्याघ्रभयं नास्ति पठतां शृण्वतामपि ॥ 20 ॥

इत्थं सरस्वती स्तोत्रमगस्त्यमुनि वाचकम् ।
सर्वसिद्धिकरं नॄणां सर्वपापप्रणाशनम् ॥ 21 ॥

live in v/s marriage – a good article

came accross a good write up on allowing alimony to woman in live in relationship.

kindly read

http://jayasreesaranathan.blogspot.in/2013/06/mr-s-gurumurthy-on-mating-as-marriage.html

The dance of the bhairava

mAnasa-taraMgiNI

bhairava on a cadaver from Nepal

netrAku~nchana-sAraNa-krama-kR^ita-pravyakta-naktaM dino
dik-chakrAnta-visarpi-sallari-saTA-bhArAvaruddhAmbaraH |
hasta-nyasta-kapAla-kandara-darI-muktAbhra-dhArAH pibann
unmukta-dhvani-bhinna-karNa-kuharaH kravyAd ayaM nR^ityati ||

netra= eye; Aku~nchana= closing; sAraNa= opening; krama= periodic; kR^ita= act; pravyakta= manifest; naktaM= night; dinaH= day; dik= direction; chakra= circle; anta= ends; [dikchakrAnta= horizon] visarpi= spreading; sallari=lashing (onomatopoeic) ; saTA= bristles; bhAra= mass; avaruddha= covered; ambaraH= sky

hasta= hand; nyasta= held; kapAla= skull; kandara= bowl; darI= fissure; mukta= release; abhra= cloud; dhArAH= streams; pibann= drinking; unmukta= let out; dhvani= noise; bhinna= split; karNa-kuharaH= ear-drum; kravyAd= corpse-eater; ayaM= this; nR^ityati= dances.

By the periodic closing and opening of his eyes he has made day and night manifest;
By spreading his lashing, bristly mass of hair, he has covered the sky till the horizons;
Drinking cloud-streams released from the fissures of the skull bowl held in his hands,
having shattered ear-drums with the roar he has let out, this corpse-eater dances!

The bhairava ectype of…

View original post 627 more words

shloka on Sri Krishna from Mukundamala stotram

कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरुः कृष्णं नमस्यामहम्
कृष्णेनामरशत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः।
कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्
कृष्णे तिष्ठति सर्वमेतदखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम्॥४४॥
kṛṣṇo rakṣatu no jagattrayaguruḥ kṛṣṇaṁ namasyāmaham
kṛṣṇenāmaraśatravo vinihatāḥ kṛṣṇāya tasmai namaḥ|
kṛṣṇādeva samutthitaṁ jagadidaṁ kṛṣṇasya dāso’smyaham
kṛṣṇe tiṣṭhati sarvametadakhilaṁ he kṛṣṇa rakṣasva mām||44||
May Krishna, the guru of the three worlds protect us. I bow to Krishna.
By Krishna, the enemies of the Devas (Asuras) were killed. Salutations to that Krishna.
From Krishna, has this entire world emanated. I am Krishna’s servant.
In Krishna stays this entire Universe. O Krishna, protect me!

Ganesha stotra

गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि ।
गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि ।
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ।
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ।
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ॥

गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने ।
गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे ।
गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने ।
गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे ।
गुरुदैत्यगलच्छेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय ।
गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय ।
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि ।
गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि ।
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ।
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ।
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ॥

ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने ।
गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे ।
गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते ।
गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते ।
गौरीस्तनन्धयाय गौरीहृदयनन्दनाय ।
गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय ।
गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि ।
गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि ।
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ।
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ।
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ॥gaNa-nAyakAya gaNa-devatAya gaNA_dhyakShAya dhImahi |
guNa-sharIrAya guNa-maNDitAya guNe_shAnAya dhImahi |
guNA_tItAya guNA_dhIshAya guNa-praviShTAya dhImahi |
ek-dantAya vakra-tuNDAya gaurI-tanayAya dhImahi |
gaje_shAnAya bhAla-chandrAya shrI-gaNeshAya dhImahi ||

gAna-chaturAya gAna-prANAya gAnAnta_rAtmane |
gAnotsukAya gAnamattAya gAnotsuka_manase |
guru-pUjitAya guru-devatAya guru-kula-sthAyine |
guru-vikramAya guhya-pravarAya gurave guNa-gurave |
guru-daityagalachchhetre guru-dharma-sadA_rAdhyAya |
guru-putra-paritrAtre guru-pAkhaNDa-khaNDakAya |
gIta-sArAya gIta-tattvAya gIta-gotrAya dhImahi |
gUDh-gulphAya gandha-mattAya go-jaya-pradAya dhImahi |
guNA_tItAya guNA_dhIshAya guNa-praviShTAya dhImahi |
ek-dantAya vakra-tuNDAya gaurI-tanayAya dhImahi |
gaje_shAnAya bhAla-chandrAya shrI-gaNeshAya dhImahi ||

granth-gItAya granth-geyAya granthAntarAtmane |
gIta-lInAya gItAshrayAya gIta-vAdya-paTave |
geya-charitAya gAyaka-varAya gandharva-priya-kRite |
gAyakAdhIna-vigrahAya gaGgA-jala-praNayavate |
gaurI-stanandhayAya gaurI-hRidaya-nandanAya |
gaura-bhAnu-sutAya gaurI-gaNeshvarAya |
gauri-praNayAya gauri-pravaNAya gaura-bhAvAya dhImahi |
go-sahasrAya go-vardhanAya gopa-gopAya dhImahi |
guNA_tItAya guNA_dhIshAya guNa-praviShTAya dhImahi |
ek-dantAya vakra-tuNDAya gaurI-tanayAya dhImahi |
gaje_shAnAya bhAla-chandrAya shrI-gaNeshAya dhImahi |

 

Few lessons which I learnt from mahabharata

Mahabharata has a lot to learn for a person of this age and each one learns from it lessons as per his/her temperament.

If one thinks ,every character in this epic did what he/she thought was right, be it Bhishma,Karna or other characters.

I am just highlighting few things which I learnt from the great work of Sri Vedavyasa:

When the elders or the people who are in a position to guide the younger generations as source of wisdom align themselves people in power instead of aligning with the person who is right  due to any reason bad things happen and you would need the help and guidance of Sri Krishna to come out of such situation.

Before taking a vow always take guidance of seniors ,parents,teachers so that you may be enlightened about the far reaching effects of your vows. take the example of Devavarta (Bhishma)

knowledge gained by deceit will fail in times when you need it most so why to get it by deceiving your teacher or stealing it . the best way to get knowledge is to be truthful and humble before the Guru, you may not get what you want but whatever you get will be usable when you need it most.take the example of karna .

Knowledge and power should be given to people who have faith,understand its value and are mature enough to handle it just like Kunti did by trying the mantra given to her and gave birth to Karna accidentally.

 

 

 

Previous Older Entries

%d bloggers like this: